20 May

Содржина:

  • Внесување на текст
  • Форматирање на текст
  • Вметнување на слики, објекти, табели
  • Форматирање на слики
  • Форматирање на табели
  • Вметнување на математички формули
  • Вметнување на заглавие и подножје
  • Набројување на страници
  • Преглед пред печатење
  • Печатење

Leave a Comment