E-NET

C++

Содржина на курсот

  • Вовед во програмирање во С++
  • Променливи, функции и програмска логика
  • Користење на референци и простори на имиња
  • Објектно-ориентирано програмирање
  • Напредни функции: Преоптоварување
  • Наследување
  • Апстрактни класи
  • Friend класи и повеќекратно наследување

Придобивки

  • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
  • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома