E-NET

Power point

Содржина на курсот

  • Погледи на презентација
  • Работа со слајдови
  • Користење на готов дизајн – Template
  • Master слајд
  • Внесување и форматирање на текст
  • Работa со слики
  • Копирање, преместување и бришење
  • Изработка и модификација на графикон
  • Користење на готови дијаграми и нивна промена
  • Организациони шеми
  • Додавање на различни типови на нацртани објекти
  • Работа со слоеви и групи на објекти
  • Мултимедијални објекти
  • Едитирање на слајдови
  • Вметнување на слајдови од друг документ
  • Сокривање на слајдови
  • Преместување и правење на дупликати на слајдови
  • Додавање на изградена анимација на објект – Custom Animation
  • Преодни ефекти од еден слајд на друг со Slide Transition
  • Користење на копчиња за акција
  • Снимање на времетраењето на слајдот и на целата презентација
  • Снимање на спикер
  • Креирање на Custom Show
  • Именување и трајно зачувување на презентација
  • Начини на прикажување на презентација со Set Up Show
  • Печатење

Придобивки

 • Секој слушател работи самостојно на свој компјутер
 • За секој слушател кој успешно ќе го заврши курсот следи диплома
 • Можност за стекнување на меѓународно признат сертификат – Microsoft Office Specialist (MOS) за соодветна MS Office апликација.