E-NET

Excel

Содржина на курсот

 • Содржина на курсот
 • Користење на апликацијата Microsoft Excel
 • Вовед со интерфејсот
 • Основни елементи во работниот лист
 • Прилагодете ја работната поставка
 • Работете со документите
 • Работете со клетките
 • Форматирање на податоци
 • Генерирајте формули
 • Користење на референци за ќелии
 • Препознајте стандардни вредности за грешка
 • Работа со основни функции
 • Предавање на работни листови
 • Креирајте различни типови на графикони
 • Изменување на постојниот графикон
 • Форматирање на елементи во графиконот
 • Поставување страница
 • Преглед на печатење
 • Печатење

Придобивки

 • Секој придружник работи на посебен компјутер
 • Секој придружник кој успешно ќе го заврши курсот добива диплома
 • Добивање на меѓународно признат сертификат – Microsoft Office Specialist (MOS) за соодветната MS Office апликација